Loading...

قوانین نقطه گذاری برای پایان‌نامه ها

گروه علوم سیاسی و فلسفه

دانشجو:علی عسگری نقطه گذاری (punctuation) در زبان انگلیسی در این بخش می خواهیم قوانین نقطه گذاری(punctuation) را توضیح دهیم. رایج ترین علائم نقطه گذاری به شرح زیر است: capital letters , full stops(period) , question marks, commas, colons and semi-colons, exclamation marks and quotation marks در صحبت کردن, با استفاده از مکث کردن و تن صدا, به صورت واضح منظورمان را به طرف مقابل می رسانیم. نقطه گذاری چنین نقشی را در نوشتار (writing) دارد و خواندن را آسان تر می کند. capital letters حروف بزرگ در ابتدای هر جمله از حروف بزرگ استفاده می کنیم. مثال: We went to France last summer. We were really surprised that it was so easy to travel on the motorways The Football World Cup takes place every four years. The next World Cup will be held in South Africa. In 2006 it was held in Germany از حروف بزرگ برای اسامی خاص نیز استفاده می شود: اسامی خاص شامل: اسم اشخاص , ملیت ها , لقب ها , زبان های مختلف , روزهای هفته و ماه های سال , تعطیلات عمومی و مکان های جغرافیایی .Dr David jones is the consultant at Leeds City Hospital .They are planning a long holiday in New Orleans ?Can she speak Japanese .The next meeting of the group will take place on Thursday his birthday is in May ?What plans do you have for Chinese New Year (.)full stop/period نقطه(.) در پایان هر جمله از نقطه استفاده می کنیم. این علامت از آسان ترین علائم در نقطه گذاری به شمار می آید. .It has been a great season so far .My cousin went to university last year .He make an offer for that house از نقطه برای ممیز اعشاری نیز استفاده می شود: 6.8 7.5 (?)question mark علامت سوال(؟) یکی از مهم ترین علائم نقطه گذاری علامت سوال می باشد. این علامت مشخص می کند که. جمله ای که گفته شده است سوال می باشد. ?Why do they make so many mistakes ?What is she doing tonight ?Does anyone support this legislation ?What are we having for dinner (!)exclamation mark علامت تعجب(!) از این علامت برای عبارت های تعجبی و دستوری استفاده می شود. Listen! What in the world are you doing up there! Don’t Make a Sound! هنگامی که می خواهیم در متن های غیررسمی بر چیزی تاکید کنیم, می توان بیش از یک بار از این علامت استفاده کرد !!!Oh no!!! Please don’t ask me to phone her. She’ll talk for hours (,)comma کاما(,) هنگامی از کاما استفاده می کنیم که می خواهیم یک لیست از کلمات یا عبارت های مشابه را از هم جدا کنیم. باید توجه داشت که از کاما به درستی استفاده شود. بعضی مواقع مشاهده می شود که بسیاری از افراد بیش از حد نیاز از آن در متن های نوشتاری استفاده می کنند که صحیح نمی باشد. مثال برای لیست کلمات و عبارات مشابه: It’s important to write in clear, simple, accurate words .For your entree, you may choose vegetarian pasta, beef, chicken, or salmon They were more friendly, more talkative, more open than last time we met them I am taking art history, Russian literature, microeconomics, and macroeconomics next semester They travelled through Bulgaria, Slovakia, the Czech Republic and Poland Jon will bring the food, Jose will bring the drinks, John will bring the music, and Jo will bring the cops هنگام نوشتن تاریخ, در مواقعی که می خواهیم روز و ماه را همراه با سال بیاوریم از کاما استفاده می کنیم: .The store closed its doors for good on Wednesday, October 15, 1958 ولی در مواقعی که فقط ماه و سال ذکر می شود و روز آن مشخص نشده,از کاما استفاده نمی شود: .Correct: The store closed its doors for good in October 1958 .Incorrect: The store closed its doors for good in October, 1958 در مواقعی که می خواهیم از کلمات یا عبارات مقدمه ای برای بیان جملات جدید استفاده کنیم, بین آنها از کاما استفاده میکنیم: .Yes, we expect to attend the Christmas party .No, you shouldn’t respond to a rhetorical question ?Honestly, why would you ever think that .To be honest, I didn’t enjoy the food .In my opinion, the movie was more compelling than the book هنگامی که از چند صفت برای بیان یک اسم استفاده می کنیم,از کاما استفاده می کنیم: .It was a long , noisy , and nauseating flight در مواقعی که از کلمات یا عبارت های غیرضروری در وسط جملات استفاده میکنیم باید کاما به کاربرده شود: .Your work has been , frankly , awful .The hotel, once we finally found it, was very nice (:)colon علامت دونقطه(:) از علامت دونقطه (:) در مواقعی که می خواهیم یک لیستی را ارائه کنیم , استفاده می کنیم. .The bookstore specializes in three subjects: art, architecture, and graphic design There are three main reasons for the success of the government: economic, social and political همچنین در نقل قول مستقیم نیز می توان از این علامت استفاده کرد: ‘.Then he said: ‘I really cannot help you in any way علامت دونقطه برای جدا کردن ساعت و دقیقه نیز به کار می رود: 10:55p.m از این علامت همچنین برای مکاتبات شخصی و کاری نیز استفاده می شود :Dear Mr. Smith cc: Richard carter Attention: Accounts Payable PS: Don’t forget your clothes (;)semi colon علامت نقطه ویرگول(;) علامت نقطه ویرگول (;) به جای نقطه برای جدا کردن دوعبارت از هم دیگر به کار می رود. در چنین مواقعی دو عبارت از لحاظ معنایی مشابه هستند ولی از لحاظ گرامری متفاوت می باشند. Spanish is spoken throughout South America; in Brazil the main language is Portuguese همچنین در مواقعی که بین دوعبارت مستقل,حروف ربط حذف شده است از این علامت استفاده می شود: The upperclassmen are permitted off-campus lunch, but the underclassmen must remain on campus The upperclassmen are permitted off-campus lunch; the underclassmen must remain on campus همانطور که دیدید حرف ربط حذف شده و به جای آن از علامت نقطه ویرگول استفاده شده است. (“…”)quotation mark نشان نقل قول(“…”) از این علامت برای نقل قول مستقیم استفاده میکنیم و آنچه که گفته شده است را مابین این علامت قرار می دهیم. “?She said: “Where can we find a nice Indian restaurant “.The best investments today,” according to Smith, “are commodities and emerging-market stocks” “.The fitness trainer said:”Don’t try to do too much when you begin همچنین از این علامت برای اشاره به عنوان کتاب ها , روزنامه ها , مجلات, فیلم ها , آهنگ ها و… استفاده می شود There’s a special report all about it in “The Daily Mail”. ( _ ) dash خط تیره ( _ ) علامت خط تیره بیشتر در متن های غیررسمی کاربرد دارند. این علامت می تواند جایگزین کاما(,) یا نقطه ویرگول(;) باشد Our teacher – who often gets cross when we’re late – wasn’t cross at all. No one could believe it .Just wanted to thank you for a lovely evening – we really enjoyed it ( ) brackets or parentheses پرانتز( ) پرانتز کاربردی مشابه خط تیره دارد و معمولا داخل پرانتز اطلاعات اضافی و غیرضروری قرار داده می شود. .Thriplow (pronounced ‘Triplow’) is a small village in the eastern part of England .The president (and his assistant) traveled by private jet همچنین از پرانتز برای تاریخ و شماره صفحه نیز استفاده می شود: .(Heaton (1978) gives a convincing explanation of how hurricanes are formed (pages 27–32 ( / )slash نشان ممیز( / ) این علامت بیشتر در متن های غیررسمی استفاده می شود و معمولا در آدرس های اینترنتی کاربرد دارد و در متن های علمی و دانشگاهی نیز به معنی (و , یا) می باشد. .Each guest must present his/her ticket prior to entry You can find the figures you need on www.bbc.co.uk/finance .Binks (1995/1997) has already researched this aspect of Roman history همچنین به جای (per) که به معنی (برای هر, در هر) است, به کار برده می شود. .An $800/week salary .A top speed of 250 km/h از نشان ممیز برای عدد های کسری نیز استفاده می شود: 6/9 1/5 (…)ellipsis علامت سه نقطه (…) این علامت نشانه حذف است. در متن های غیر رسمی برای بیان افکاری که ادامه دار است ولی از قصد آن قسمت حذف می شود , کاربرد دارد. .If only she had . . . Oh, it doesn’t matter now علامت سه نقطه برای مکث و درنگ نیز استفاده می شود !she opened the door…and saw … a cake .I wasn’t really . . . well, what I mean . . . see, the thing is . . . I didn’t mean it .I was thinking… maybe we should call home 1 سال پیش

رشته ها و جمعیت گروه علوم سیاسی و فلسفه
Loading...