مقاله ای خوب در زمینه عفونت های موضع جراحی SSI prevention

گروه دامپزشکی

مقاله ای خوب در زمینه عفونت های موضع جراحی 2 سال پیش

دانلود

پیمان اسمعیلی فرد برزگر
این مقاله سال 2017، انتشارات ELSEVIER، یکی از مقالات خوب در مورد استفاده از آنتی بیوتیک موضعی (بصورت irrigation، یعنی ریختن محلول آنتی بیوتیک یا پودر آن در انتهای جراحی به داخل محوطه بطنی یا شاخ یا ...) در حین جراحی برای پیشگیری از عفونت های موضع جراحی (surgical site infection (SSI) است. 2 سال پیش

رشته ها و جمعیت گروه دامپزشکی
Loading...