طراحی پوستر

سلام

یکطراحپوستربا نمونه کار جهت طراحی یک پوستر نیازمندیم. در صورت توافق با هزینه مناسب کار های بیشتری برای طراح سپرده میشود.

اولویت بر اساس هزینه و کیفیت کار

لطفا پیشنهادات مناسب ارسال بفرمایید.

فتوشاپ
برای ارسال پیشنهاد شوید. ;