Loading...

معمولا خلاقیت ساختاری در سایت ها و شبکه های مجازی داخلی کمتر دیده می شود. سامانه دانشگاهیان یکی از معدود فضاهایی است که علاوه بر همه این ویژگیها، خدمات منظم و محتوای باکیفیتی نیز ارائه می دهد.از طرفی هر سیستم پویا، قطعا به دنبال پیشرفت عملکرد خود با شناسایی و رفع نواقص همزمان با اجرایی کردن ایده های نو باید باشد، اما این مهم در سامانه ی دانشگاهیان نه فقط توسط مدیران و کارشناسان آن، بلکه بعضا با ایجاد هم افزایی میان کاربران همواره در حال انجام است که این خود از دیگر جنبه های خلاقانه ی این سازمان به شمار می رود.

تجربیات کاربران