Loading...

یکی از خدماتی که سازمان بین المللی دانشگاهیان برای کاربران(دانشجو) خود در نظر گرفته است قراردادی است که با شرکت بیمه از کی منعقد کرده است تا کاربران بتواند استفاده از انواع نوع بیمه با تخفیف های شگفت انگیز استفاده کنند.

تجربیات کاربران