Loading...

چند پیشنهاد دوستانه برای دانشجویان ترم یک که این متن را می‌خوانند دارم: 1.با همه در خوابگاه با روی گشاده برخورد کنید ولی با کسی زیاد صمیمی نشوید. 2.اجازه ندهید دانشجویان به خوابگاه شما آمده و بازی کنند. می توانید به بقیه اتاق‌ها رفته یا نمازخانه و یا محوطه خوابگاه اگر یکبار به خوابگاه شما بیایند، این کار را تکرار خواهند کرد و به عبارتی اتاق شما پاتق خواهد شد( این تجربه را خودم داشتم).

تجربیات کاربران