سال 98 با استفاده از شرایطی که سازمان ایجاد کرده بود برای ثبت شرکت من تونستم شرکت طراحی و مشاوره در زمینه شهرسازی و معماری ثبت کنم و طی دوسال گذشته از این طریق درآمد کسب کنم و برای انجام امور ثبت شرکت فقط برای یک امضا به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کردم و همه امور رو سازمان انجام داده بود و مهم اینکه هزینه های امور ثبتی از این طریق خیلی کمتر از حالت عادی شد

تجربیات کاربران