Loading...

شایان صحبت زاده

 شایان صحبت زاده

سازمان بین المللی دانشجویان خدمات گسترده و عالی دارد در مسیر و دوران دانشجویی می توان از تجربیات دانشجویان دیگر با استفاده از خدمات سازمان بهره مند شد دوره های اموزشی کامل و بی نقصی دارد حضور در سازمان برای هر دانشجویی واجبه

2