زهره میری رامشه

 زهره میری رامشه

با سلام، عضویت در سازمان و استفاده از کارت که مد نظر همه است دارای ویژگی است که کمتر در سالهای عضویت توجه به آن داشته ام گرچه شرایط کرونا باعث شد که نتوانم از مزایای کارت در این مدت استفاده کنم ولی وجود شبکه اجتماعی و فعالیت دوستان علاوه بر افزایش اطلاعات و تعامل با آنان ،بعنوان پر نمودن اوقات فراغت در این شرایط جذابیت دارد.

7