جعفر لک زائی

 جعفر لک زائی

از عنایت ویژه سایت سامانه دانشگاهیان در برخورداری از فرصت ها و برنامه ریزی برای حداکثر استفاده از هزینه فرصت برای دانشجویان و دانش پژوهان محترم با ارائه تخفیف های پیامکی، علاوه بر خدمات موجود در سایت تشکر می کنم.

3