آرش گرگین کرجی

 آرش گرگین کرجی

با توجه به عملکرد بسیار خوب، محیطی فرهنگی و علمی؛ لطفا این روند را با تلاش جهادی ادامه داده، بر خدمات سامانه و حمایتهای مختلف مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان، با کمک رایزنی با مسئولین محترم بیفزایید. من الله توفیق. جزاک الله خیرا

3