آناهید مقبول پرفکر تبریزی

 آناهید مقبول پرفکر تبریزی

من قبل از آشنایی با سازمان بین المللی دانشگاهیان برای تامین اجتماعی دانشجویی اقدام کرده بودم که در همان مرحله ی اول که مراجعه به بیمه و وقت گیری بود به شکست انجامیده بود و کلی وقتم تلف شد. اما اینجا اقدام کردم و به راحتی کارهایم دارد پیش می رود و از این بابت از سازمان سپاسگزارم. فرصت خیلی خوبی را برای ما فراهم کرده اید و خیلی به درد آینده ی مان می خورد. پایدار باشید.

10