اكبر رضاپور جله كران

 اكبر رضاپور جله كران

بنده اطلاع زيادی در خصوص خدمات ارائه شده به اعضای سازمان دانشگاهيان نداشتم تا اينكه در سفر به چند كشور حوزه شنگن، يكی از روزها هنگام سوارشدن به اتوبوس جهت تهيه بليط از راننده در شهر برلين (مسير كوتاه 1 يورو 75 سنت و مسير بلند 3.5 يورو ) متوجه شدم فرد جوانی كه ظاهرا" دانشجو بود با ارائه كارت مشابه كارت بين المللی صادر شده در ايران به راننده اتوبوس بدون خريد بليط سوار اتوبوس شد كه بعدها بنده نيز با ارائه كارت به راننده از خدمات رايگان خطوط اتوبوس رانی و تخفيف‌های موزه و مراكز باستانی استفاده نمودم. سپاس از تمامی متوليان عزيز سازمان

5