مسعود منتظر

 مسعود منتظر

بنظر من امکانات و خدمات گردشگری سامانه به خصوص شرکت رجا عالیه‌.. تخفیف کتاب و تخفیفات دیگ از جمله سینما و دوره های اموزشی مناسب زندگی دانشجوییه و کاملا مناسب با شرایط دانشجو تهیه شده که از مزایای این سازمان هست .

2