آزاده غروی

 آزاده غروی

تجربیات شرکت در کارگاه‌های آموزشی کم نبودند، از آن جمله کسب آگاهی و دانش در زمینه‌های مختلف علمی و شغلی اما تجربه‌ی دیگری در حاشیه برگزاری کارگاه‌ها، آشنایی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور با یکدیگر و تبادل دانش و تجربیات ارزشمندشان با همدیگر بود. تجربه‌ای که فقط در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان امکان آن است. حتی در کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی هم نظیر این ارتباطات پویا و دوستانه‌ی علمی و مهارتی را ندیدم. با تشکر از سازمان برای ایجاد چنین فضایی برای تبادل اطلاعات و دانش دانشجویان

9