کیارش شجاعی

 کیارش شجاعی

با سلام و عرض ارادت . استفاده مطالب علمی در سامانه یادگیری به دانشجویان کمک شایانی دارد چرا که بیشتر دوره هایی که امکان حضوربرای دانشجو مهیا نیست از طریق دریافت فایل دوره قابل بهره برداری است. فایل های تدوین مقاله برای اینجانب که ورودی جدید دانشگاه هستم فوق العاده بود.با توجه به پیشرفت علم و فناوری و هوشمند سازی ، پیشنهاد اینجانب در صورت امکان فایل رکورد دوره نیز می باشد. (مانند دانشجویان مجازی)

5