آزاده غروی

 آزاده غروی

با تشکر فراوان از سازمان بین‌المللی دانشجویان برای برگزاری دوره‌های آموزشی مفید و کاربردی، در جامعه امروز نمی‌توان تنها به دانش دانشگاهی اکتفا کرد و شرکت در دوره‌های کارگاهی می‌تواند برای پیشرفت و زندگی شغلی بهتر، مفید باشد. شرکت در کارگاه SWOT بسیار برایم مفید و جذاب بود و می‌تواند آینده تحصیلی و شغلی و حتی تصمیمات مهم زندگی من را به سمت و سویی بهتر تغییر دهد.

3