از سال 96 وارد دانشگاه شدم در مقطع دکتری

وضعیت دانشجویان غیرمقیم مناسب نیست.خوابگاه ندارند

سرویسی جهت دانشگاه نیست.تردد با وسایل شخصی صورت میگیرد.

دانشگاه در حاشیه شهر است و دسترسی مناسب نیست

ارتباط با مسئولین بد نیست

امکانات علمی دانشگاه کافی نیست

دو تشکل  فعال هستند

امکانات رفاهی و تفریحی موجود نیست

 

توصیه جهت ورود به این دانشگاه نمیکنم

متاسفانه صرفا پول دریافت میشود.سطح دریافت خدمات نسبت به پول دریافتی بسیار کم است.سطح رفاهی و وضعیت کلاس ها اصلا مناسب نیست

 


0