درباره دانشکده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی در واحد خرم اباد بسیار فعال و با قدمت و سابقه ای طولانی و مثبت در سطح غرب کشور مشهور و مورد توجه است.

درباره دانشجویان
فعالیت دانشجویی در سالهای اخیر متاسفانه ضعیف شده و انگیزه دانشجویان برای فعالیت علمی و مشارکتی کم است.

درباره استادان
دانشجویان از محضر اساتیدی چون دکتر محمد حسن حجاریان، دکتر محمد حسین حجاریان، دکتر سید ابراهیم موسوی، دکتر فیروز احمدی و دکتر جمشید میرزایی به‌عنوان اعضای تمام وقت و همکاران مدعوی چون دکتر فرجیها و دکتر گلدوزیان سال‌ها بهره مند بوده اند
.


1