سلام 

من‌ازسال 1391دررشته‌معماری تحصیل‌میکنم دردانشگاه آزاداسلامی

سال های91-93مقطع کاردانی دررشته معماری

سال93-95درمقطع کارشناسی

وسال95و درحال حاضرهم درشته مهندسی معماری دردانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تحصیل می کنم 

دانشجویانی که دردانشگاه تحصیل میککند خوابگاه هایی درنزدیکی دانشگاه هست ولی برای دانشگاه نیست وامکانت ان خوب هست

ویکسری هم که درخود خوابگاه هاهستند به نسبت ازدانشگاه دوراست

دانشگاه علوم تحقیقات ددرمحل حصارک تهرانقراردارد وبااتوبوس وتاکسی هاقابل رفت وآمداست

ارتباط مابامسئولین خوب است ولی موقع نماز وناهار وقت زیادی صرف میکنند

دانشگاه ازادامکانات علمی داردوتحقیقاتی

یک ابشاردردانشگاه قرار دارد که تازه کشف شد واینکه فضای دانشکده روبروی شهر واز بالاشهربه خوبی دیده می شود

تشکل ها بسیج دانشجویی‌جشن هایی دانشگاه میگیرد به مناسبت روزمهندس وروزمعماریا جشن های فارغ التحصیلی

توصیه میشود که به خوبی درس بخوانند ومعدل دانشگاه ومعدل خودشان راباببرند تاازتخفیفات استفاده کنند


0