در صورتی که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد.

معامله ای که روی یک کاغذ عادی هم نوشته شده باشد میتواند معتبر باشد. درصورت اثبات اصالت سند عادی وصحت وقوع معامله واحراز آن توسط دادگاه، دارای اعتبار خواهد بود. «فاطمه موسوی نژاد» (کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران)

من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم روانشاد بانو سیمین بهبهانی

عبدألملک مروان به قدری به عبادت خو داشت که ملقب به "کبوتر مسجد" شده بود ... مشغول تلاوت قرآن بود که به او خبرِ رسیدن به حکومت را دادند ... قرآن را بوسید و گفت؛ هذا فراق بینی و بینک (دیگر باید از هم جدا شویم) ... پس از کشتن عبدألله زبیر گفت؛ زین پس کسی مرا به تقوا سفارش کند خواهم کشت .. #حمامة_المسجد

دوره آموزشی تفکر علمی و ارتباطات (Scientific Thinking and Communication) به زبان انگلیسی در سامانه یادگیری دانشگاهیان قرار گرفت اطلاعات بیشتر: https://learn.isic.ir/course/scientific-thinking-communication

شغالی به شیر گفت با من مبارزه کن شیر نپذیرفت . شغال گفت نزد شغالان خواهم گفت شیر از من می هراسد . شیر گفت سرزنش شغالان را خوشتر دارم از اینکه شیران مرا مسخره کنند که با شغالی مبارزه کرده ام .

سعی نکن متفاوت باشی ( فقط خوب باش ) خوب بودن به اندازه کافی ( متفاوت است ).