کارشناسی
روابط عمومی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
1 سال پیش

امتیازهای بیمه زندگی بیمه ما الف) مزیتهای مالی: 1_ تضمین اصل و سود سپرده توسط بیمه مرکزی. 2_ پرداخت سود به صورت روز شمار مرکب. 3_ پرداخت بازنشستگی با امکان بازخرید یکجا 4_ پرداخت وام بدون نیاز به ضامن و چک و سفته ظرف یک هفته تا 90% موجودی. 5_ امکان تبدیل به ضمانت نامه بانکی. 6_ معاف از مالیات بر ارث. 7_ غیر قابل مصادره. *8_ ️ سود مشارکت میانگین 10 درصد بیشتر از سود بانک ها و البته بالاتر از همه شرکتهای بیمه ای.* *9_ ️رتبه یک توانگری مالی بیمه ما طی 8 سال پیاپی و برتر با فاصله زیاد نسبت به سایر بیمه ها به گزارش بیمه مرکزی.* **10_ ️ مشتری مدار و دارای مدیریتی قوی و منسجم* * ب) مزیتهای بیمه ای: 11_ پوششهای بیمه ای تا 260 برابر حق بیمه سالانه 12_ سرمایه فوت تا 25 برابر حق بیمه سالانه؛ تا سقف 500 میلیون تومان 13_ پوشش فوت در اثر حادثه تا یکصد برابر حق بیمه سالانه علاوه بر سرمایه فوت؛ تا 500 میلیون تومان. *14_ پرداخت هزینه بیماریهای خاص به صورت️ غرامت تا 30% سرمایه فوت برای انواع سرطان؛سکته های قلبی و مغزی؛جراحی عروق قلبی و پیوند اعضای اصلی بدن.* 15_ پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا 20%سرمایه فوت. 16_ پوشش نقص عضو یا از کارافتادگی در اثر حادثه تا 100% سرمایه فوت. 17_ پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و نیز دریافت مستمری بیکاری در صورت از کارافتادگی. *18_ ️امکان استفاده از بیمه درمان تکمیلی طرح سپاس پس از یک سال* **19_ ️پوشش رایگان آتش سوزی منزل مسکونی تا سقف 100 میلیون تومان* *20_ ️ پوشش رایگان فوت در اثر حادثه قبل از بیمه شدن ؛فقط با تکمیل فرم پیشنهاد و واریز پیش پرداخت هزینه های پزشکی بمیزان 20 میلیون تومان.* * *️ = برتریهای بیمه ما*

1 سال پیش

امتیازهای بیمه زندگی بیمه ما الف) مزیتهای مالی: 1_ تضمین اصل و سود سپرده توسط بیمه مرکزی. 2_ پرداخت سود به صورت روز شمار مرکب. 3_ پرداخت بازنشستگی با امکان بازخرید یکجا 4_ پرداخت وام بدون نیاز به ضامن و چک و سفته ظرف یک هفته تا 90% موجودی. 5_ امکان تبدیل به ضمانت نامه بانکی. 6_ معاف از مالیات بر ارث. 7_ غیر قابل مصادره. *8_ ️ سود مشارکت میانگین 10 درصد بیشتر از سود بانک ها و البته بالاتر از همه شرکتهای بیمه ای.* *9_ ️رتبه یک توانگری مالی بیمه ما طی 8 سال پیاپی و برتر با فاصله زیاد نسبت به سایر بیمه ها به گزارش بیمه مرکزی.* **10_ ️ مشتری مدار و دارای مدیریتی قوی و منسجم* * ب) مزیتهای بیمه ای: 11_ پوششهای بیمه ای تا 260 برابر حق بیمه سالانه 12_ سرمایه فوت تا 25 برابر حق بیمه سالانه؛ تا سقف 500 میلیون تومان 13_ پوشش فوت در اثر حادثه تا یکصد برابر حق بیمه سالانه علاوه بر سرمایه فوت؛ تا 500 میلیون تومان. *14_ پرداخت هزینه بیماریهای خاص به صورت️ غرامت تا 30% سرمایه فوت برای انواع سرطان؛سکته های قلبی و مغزی؛جراحی عروق قلبی و پیوند اعضای اصلی بدن.* 15_ پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا 20%سرمایه فوت. 16_ پوشش نقص عضو یا از کارافتادگی در اثر حادثه تا 100% سرمایه فوت. 17_ پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و نیز دریافت مستمری بیکاری در صورت از کارافتادگی. *18_ ️امکان استفاده از بیمه درمان تکمیلی طرح سپاس پس از یک سال* **19_ ️پوشش رایگان آتش سوزی منزل مسکونی تا سقف 100 میلیون تومان* *20_ ️ پوشش رایگان فوت در اثر حادثه قبل از بیمه شدن ؛فقط با تکمیل فرم پیشنهاد و واریز پیش پرداخت هزینه های پزشکی بمیزان 20 میلیون تومان.* * *️ = برتریهای بیمه ما*