Loading...
0.75+ 3 سال پیش

وظیفه دانشگاه


این نظرسنجی شامل 3 سوال می باشد.
840 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - در شرایط اقتصادی و صنعتی امروز کشور وظیفه دانشگاه کدام مورد می باشد؟
2 - دانشگاه ها و مراکز پژوهشی چند درصد از نیازهای پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران را بر طرف می کنند؟
3 - به نظر شما تهیه مواد ازمایشگاهی وظیفه دانشجو و پژوهشگر می باشد یا دانشگاه و مراکز پژوهشی