0.75+ 3 سال پیش

سیلاب


این نظرسنجی شامل 3 سوال می باشد.
683 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نظر شما دلیل اصلی وقوع سیل های امسال کدام مورد است؟
2 - نقش سدسازی را در کنترل سیلاب کشور چگونه میبینید؟
3 - به منظور کنترل سیلاب کدام کزینه را مناسب تر میدانید؟