1 هفته پیش

فرصت های شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی؟


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
222 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقط مختص به دو زمینه فقه و حقوق اسلامی است یا بیشتر از دو زمینه هست؟ نظر شما چیست؟