3 ماه پیش

تخصص


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
469 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا تخصص در یک رشته مناسب است یا کسب دانش عمومی در بسیاری از رشته های درسی یا فنی مناسب تر است؟


برای پیداکردن کار: تخصص در یک رشته اما برای زندگی با کیفیت بیشتر: دانش عمومی در بسیاری از رشته ها
تخصص در یک رشته و دانش عمومی در تعداد محدودی رشته دیگر
با سلام