Loading...
0.75+ 3 ماه پیش

اجتماعی | برای رفع مشکل یک وسیله هزینه بالا پرداخت می کنید؟


این نظرسنجی شامل 3 سوال می باشد.
209 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - اگر یک وسیله برقی گران قیمت خریداری کرده باشید به مشکل فنی دچار شود.برای رفع مشکل ....
2 - مثال | خودرو ثبت نامی از سایپا بعد از تحویل خودرو ، خودرو دچار عیب فنی نامعلوم میشه ، چه می کنید؟
3 - مثال | برای رفع یک مشکل قطعه ای فنی جزئی به دنبال بهترین کیفیت هستم و قیمتش هم مهم نیست هر چقدر که باشد.


برای مواجه شدن با کالای مشارالیه استراتژی انتخاب شده است و در شرایط دیگر شاید انتخاب آیتم دیگر برای این کمترین موجه تر باشد


0