0.5+ 12 ماه پیش

تحصیلات آکادمیک


این نظرسنجی شامل 2 سوال می باشد.
873 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - با توجه به شرایط کنونی، ادامه تحصیل را تا چه حد همسو و‌ مؤثر در جهت بهبود زندگی خود می دانید؟
2 - درصورت بوجود آمدن شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور، آیا پذیرای این موضوع خواهید بود؟