Loading...
2.5+ 2 سال پیش

موانع موجود برای دریافت استانداردهای بین المللی کیفیت آموزش در آموزشگاه های زبان فرانسه در ایران(مدرسین زبان/ مدیران آموزشگاه زبان)


این نظرسنجی شامل 22 سوال می باشد.
377 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - شغل
2 - سن شما
3 - میزان تحصیلات
4 - جنسیت
5 - عدم فرهنگ سازي مناسب در آموزشگاه ها براي سیستم مديريت کیفیت
6 - ترس یا عدم انعطاف پذیری کارمندان جهت اعمال تغییرات و برخورد مناسب با سیستم جدید
7 - کمبود تعهد و مشارکت کارکنان
8 - عدم اعتماد کارکنان (كاركنان سیستم مديريت کیفیت را تبليغاتي و تشريفاتي ميدانند)
9 - نبود سیستم بازخور به مشتری
10 - کافی نبودن آموزش کیفیت
11 - نبود سیستم پاداش و تقدیر
12 - کافی نبودن دانش در زمینه مدیریت کیفیت
13 - مقیاس های در حال توسعه کیفیت در جامعه
14 - کمبود تخصص در زمینه مدیریت کیفیت
15 - عدم هماهنگی بین بخش ها
16 - کمبود تعهد مدیران عالی
17 - نبودن چشم انداز و ماموریت صحیح
18 - تغییرات یا جابه جایی زیاد مدیران کلیدی
19 - سیاست‌های سازمانی
20 - عدم مطالبه کیفیت ارائه خدمات تحت استانداردهای بین المللی توسط زبان آموزان و عام جامعه
21 - دشواری دسترسی به شرکت های بین المللی ممیزی جهت پیاده سازی استاندارد کیفیت آموزشی و ارائه گواهی نامه معتبر
22 - نبود یک استاندارد ملی برای آموزشگاه های زبان های فرانسه در ایران