0.25+ 6 ماه پیش

دیپلماسی اقتصادی


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
376 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - دیپلماسی اقتصادی در چه راستایی در سیاست کشور اثر گذار است؟