راه اندازی سیستم مشاوره رزومه شغلی

در راستای هدف «توانمندسازی شغلی دانشجویان عضو سازمان»، سیستم مشاوره رزومه شغلی در پنل عضویت اعضا فعال شد. بر این اساس، اعضای سازمان می توانند با ارسال رزومه شغلی خود در این سامانه و درج توضیحات، نسبت به دریافت مشاوره جهت تصحیح رزومه خود اقدام کنند.

شایان ذکر است برای دریافت این خدمت، هزینه ای از اعضا دریافت نمی شود و صرفاً 15 امتیاز از آن ها کسر خواهد گردید.

راه اندازی سیستم مشاوره رزومه شغلی
3 سال پیش | خدمات