سوالات تخصصی رشته اقتصاد

جایگاه اخلاق بر منفعت و شهرت طلبی

آیا رعایت اخلاق(انسانی - اسلامی) مانعی برای کسب منفعت یا بهبود شهرت است؟ یا خیر؛
رعایت اخلاق در بلندمدت سبب اعتبار و کسب منفعت بیشتر میشود

تخصصی رشته اقتصاد