سوالات اجرا

افزایش مهارت های سخنرانی و نگارش مطالب

به نظر شما بهترین راه برای تقویت مهارت های نگارش ( دستور زبان املا کلمات و...)  چیست؟

برای افزایش مهارت فن بیان و ارائه و درس دادن مطالب و درکل سخنرانی چه راه کارهایی پیشنهاد میکنید؟

ادبیات بازیگری گویندگی اجرا