سوالات برنامه ریزی

دوچرخه سواری در دانشگاه

آیا راه اندازی سیستم دوچرخه سواری و جابه جایی در سطح دانشگاه با دوچرخه مورد استقبال خواهد بود ؟

 

برنامه ریزی