سوالات راهکار

مهم ترین راهکار برای کنترل آلودگی هوا کدام یک از موارد زیر است؟

مهم ترین ملاک برای کنترل آلودگی هوا کدام یک از موارد زیر است؟

خودرو های سنگین دیزلی.

تک سرنشین بودن سواری های شخص.

موتور سیکلت ها

خودرو های بدون معاینه فنی.

هوای آلوده تک سرنشین راهکار