سوالات الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

مجازات سند سازی و تقلب در اعلام ورشکستگی

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به چه مجازاتی محکوم خواهند شد؟ ...

الهیات الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی حقوق ورشکستگی
3 پاسخ
2 هفته پیش 45