سوالات بازارکار رشته آمار

گرایش های رشته آمار کدام یک بازار کار بهتری دارد؟

از میان گرایش های امار کدام یک بازار کار بهتری دارد؟ خواهشا از روی تعصب جواب ندهید 

بازار کار بازارکار رشته آمار