سوالات مالی

عوامل موثر در تثبیت درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور

۱.عدم وابستگی بودجه به نفت 

۲.افزایش تولیدات کشاورزی و دامی

۳.متمرکزسازی سیستم اخذ مالیاتها

۴.ایجاد شفافیت در منابع درآمدی شرکتها و سازمانها

۵.استفاده از فناوری اطلاعات در اخذ مالیاتها

۶.استفاده از منابع مطمئن و سهل الوصول درآمدی در بودجه

۷.جایگزینی منابع درآمدی متنوع(صادرات غیرنفتی) با درآمدهای ناشی از فروش نفت

۸.ارائه خدمات متنوع و مطمئن به مردم در ازای دریافت مالیات از آنها

 

 

تخصصی رشته اقتصاد کشاورزی حقوق مالیه مالی امور بانکی