فرمت پروپزال دانشگاه ها

فرمت پروپزال دانشگاه ها

پروپزال (پیشنهاده پژوهشی) گام نخست در انجام نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و اجرای طرح های پژوهشی است.

در این بخش، فرمت پروپزال دانشگاه های سراسر کشور جمع آوری و در سامانه بارگذاری شده است.