قسمت دوم-چگونگی تحقیق و تألیف و ارسال مقالات در جورنالها و کنفرانسها

گروه حقوق

دکترمحمدشکیبی نژاد,استاد دانشگاه,مدیر کل هیت ممیزه کمیسیون عالی ماده دهم قضایی کل کشور قبل از هر امری بهتر است موارد بشرح ذیل مطالعه نمایید: ۱-در کدام مقطع تحصیلی هستید؟ ۲-چه افاده ایی برای شما بفرض داوری و نمایه کردن مقاله دارد؟ ۳-چند موضوع درباره Subject محققان و مولفان تا امروز و در کدامین جورنالها و کنفرانسها ارسال داوری و نمایه در موتورهای جستجو شده است..؟ ۴-آیا زبان غیر از پارسی در حد بالاتر از متوسط تسلط دارید؟ ۵-آیا خودتان میخواهید این امر کلا انجام دهید یا با دوستان یا یک هیت علمی انجام دهید..؟ ۶-بهتر است اگر میخواهید شروع نمایید با سردبیرهای جورنالهای ((علمی-آموزشی)) که طبیعتاً استاندارهای «جورنالهای علمی-مروری-ترویجی یا پژوهشی که استاندارد بین الملل بسیار آسان تر است تماس حاصل پس قبولی سردبیر مقاله را با استاندارد آن جورنال ارسال نمایید(( ودقت کنید که جورنال حتماً جزء «جورنالها» نمایه شده در سایتهای (( نورمگز-مگ ایران)) نمایه شود یا سایتهای بسیار مهم بمانند «انجمن مهندسی سازه-حقوق مالکیت معنوی وفکری-انجمن بین الملل سازمان ایرانی ملل متحد و...»باشد که خود سایت ADD URL INDEX می‌کند)) و این خود کمی نرمش ذهنی و روان شدن قلم‌زدن را بشما خواهد داد. نگاه کنید: https://jref.ir/ListUniversity/1435 https://www.sid.ir/fa/journal/AdvanceJournal.aspx?str=&type=&subject=11 1 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...