موضوع مزاحمت وممانعت از منظر قانون و نظریه مشورتی

گروه حقوق

باتوجه به سوالات بسیار متداول و مکرر در محاکم کشور بشرح ذیل پاسخ بفرمایید: دعاوی مطروحه درباب مزاحمت و ممانعت آیا همزمان در محاکم کیفری و حقوقی طوعا قابل طرح دعوی می‌باشد و آیا مانحن فیه از منظر صلاحیت ذاتی و محلی قابل استماع است؟ پاسخ: موضوع مزاحمت وممانعت از منظر قانون آیین دادرسی در امور محاکمات کیفری مصوبه اصلاحیه۱۳۹۰و حقوقی ۱۳۷۹ حوزه دعاوی ملکی ، مزاحمت ملکی است. در این دعوا دریای صلاحیت ذاتی ومحلی همان است در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی آمده و بلا مانع است. در ادامه فردی بدون تصرف در مال غیر منقول دیگری مزاحم استفاده متصرف از مال غیر منقول مورد تصرف او میشود. برای مثال فردی در جلوی پارگینگ دیگری مصالح ساختمانی بریزد و مانع استفاده متصرف پارکینگ و ورود و خروج خودروی او شود. مزاحمت ملکی یکی از دعاوی سه گانه تصرف محسوب می­شود. الف) جنبه حقوقی مزاحمت : اگر مزاحم ملکی از روی سهو و بدون قصد و غرض قبلی و بدون سوء نیت مرتکب مزاحمت ملکی شده باشد ، عمل وی جنبه حقوقی پیدا می کند. رسیدگی به این نوع مزاحمت از طریق دادگاه حقوقی انجام می گیرد. فرد مزاحم در صورت اثبات جرم، به پرداخت خسارت محکوم خواهد شد. ب) جنبه کیفری مزاحمت : اگر مزاحم با قصد و نیت قبلی و با نیت تعرض و مزاحمت ملکی به حقوق دیگران تجاوز نماید، عمل وی مجرمانه بوده و جنبه کیفری خواهد داشت. فرد مزاحم در صورت اثبات سوء نیت ، علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد. (نظریه شماره ۸۰۰۰۰۰۵۴۳شماره۹۷/کاف ) رفرنس: مواد ۶۹۰ - ۶۹۱ قانون مجازات عمومی واسلامی اصلاحیه ۱۳۹۰ و۱۳۹۴ نظریه مشورتی ۷/۸۳۵۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ دادستانی کل کشور مواد ۱۵۸ - ۱۵۹ قانون مدنی مصوبه ۱۳۱۰ با اصلاحیه ۱۳۷۶ 4 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...