Loading...

من به این علت سازمان بین المللی دانشگاهیان را انتخاب کردم چون دراسلام سه مکان داریم که مقدس هستند:1)مسجد 2)مدرسه 3)دانشگاه . مسجدکه هرروز ارتباط دارم و مدرسه هم درتدریس ارتباط دارم و دانشگاه درساختارفرهنگی کشور بسیار موثر می‌باشد انتخاب کردم.

تجربیات کاربران