امیرحسین کارگران خوزانی

 امیرحسین کارگران خوزانی

با استفاده از این کارت می‌توان در بسیاری از مراکز تاریخی - تفریحی اروپا تخفیف بازدید گرفت و اثبات کرد که شما دانشجو هستید. همچنین از سلف مراکز دانشگاهی در بسیاری از کشورهای اروپایی می‌توان غذای با تخفیف گرفت.

18