طاهره امینی

 طاهره امینی

سایت بسیار جالبی هست استفاده کردم، البته خیلی جای پیشرفت داره از بخش دانشنامه میشه بهره زیادی برد.اگر بخش زمینه شغلی هم فعالتر بشه و بتونه فرصتهای شغلی بیشتری به اعضا معرفی کنه قطعا جذابیت آن بیشتر خواهد شد.

11