با سلام؛ بنده مجید شاهی هستم دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی.

جو دانشکده

  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده ای آرام و ساکت نسبت به سایر دانشکده‌ها است. ارتباط دانشجویان این دانشکده باهم به طور دوستانه و مهربان و با ملایمت است.

محل برگزاری کلاس ها

  کلاس های درس در داخل دانشکده انجام می گیرد.

کیفیت امکانات دانشکده

  امکانات دانشکده در حد خوب است. (لطفا ااز امکانات موجود نام ببرید)
بهتر است سایت رایانه دانشگاه تا حدودی نو سازی شود و برخی از صندلی های دانشجویان تعویض گردد.

فعالیت های دانشجویی و تشکل ها

  از جمله فعالیت‌های دانشجویی مربوط به فعالیت انجمن‌های روان شناسی،علوم تربیتی و مشاوره است که با برگزاری انواع کارگاه‌های آموزشی همراه است.

درباره استادان

  از اساتید مهم دانشکده می توان از دکتر پرزور استاد روان شناسی، دکتر امیدوار استاد مدیریت، دکتر حسین احدی استاد فارسی، دکتر باشکوه استاد تاریخ آموزش و پرورش و دکتر امانی استاد توانمند آموزش سواد کتابخانه و مطالعه نام برد.

توصیه برای انتخاب رشته

  رشته علوم تربیتی -مدیریت آموزشی- با توجه به داشتن محدوده شغلی بالا، اهمیت و نقش این رشته در نظام آموزشی کشور جزو رشته‌های پرکار در حال حاضر است.


0