کارشناسی
علوم تربیتی _ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محقق اردبیلی

زندگی مانند دوچرخه سواری است برای اینکه بتوانید تعادل خود را حفظ کنید؛ باید همیشه در حرکت باشید. ارسالی از طرف دوست گرامی عباس کارگر دانشجوی کارشناسی جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

اگر یک روزی بخواهید وصیت نامه خود را بنویسید، خواهید دید تنها کسی که از اموال خود ارث نمی برد خود شما هستید.

«عشق مهم است اما مهارت در عشق ورزیدن مهم‌تر از خودِ «عشق». از مهارت در عشق ورزیدن، عشق متولد می‌شود، اما اگر عشق در دام «ناعاشق» یا نابلدِ عشق، به بند کشیده شود، افسرده می‌شود. نام دیگر عشقِ افسرده، «نفرت» است... کسانی که در عشق‌ورزی نابلد هستند، عشق را افسرده می‌کند.

تفکر سرآغاز عمل است، به‌خصوص هنگامی که پای خوشبختی و موفقیت در میان باشد. دستاوردهای ما به اعمال ما بستگی دارند، نه به افکارمان؛ با وجود این اعمال ما همواره تحت تأثیر افکارمان هستند. هر دستاورد بزرگی با یک ایده، چشم انداز، نظریه یا گرایش آغاز شده است. ارسالی از طرف دوست عزیزم امیر شعاعی

چه زیبا گفت دکتر شریعتی : برای کسی که می فهمد هیچ توضیحی لازم نیست وبرای کسی که نمی فهمد هر توضیحی اضافه است آنانکه می فهمند عذاب می کشند و آنانکه نمی فهمند عذاب می دهند مهم نیست که چه مدرکی دارید؛ مهم این است که چه درکی دارید... ارسالی از طرف دوست عزیز عباس کارگر دانشجوی کارشناسی جغرافیا

حال خوبت را به هیچکس گره نزن یاد بگیر بدون نیاز به دیگران شاد باشی بخندی و امید وار باشی! باور کن این مردم حوصله‌ی خودشان را هم ندارند! تو باید خودت دلیل اتفاقات خوب زندگی ات باشی! ارسالی از طرف دوست عزیز عباس

زندگی تکرار فرداهای ماست می‌رسد روزی که فردا نیستیم آنچه میماند فقط نقش نکوست نقش ها می‌ماند و ما نیستیم ارسالی از طرف دوست عزیز عباس کارگر

زندگی یعنی، بخند هر چند که غمگینی ، ببخش هر چند که مسکینی، فراموش کن هر چند که دلگیری. اینگونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست! ارسالی از طرف دوست عزیز عباس کارگر دانشجوی کارشناسی جغرافیا

متحول شدن زندگی شما فقط در گرو یک نفر است: خودتان یاد بگیر خودت را دوست داشته باشی و خود را مهم بدانی. خودت را دست کم نگیر !!!!! به ارزش وجودیت آشنا شو. ارسالی از طرف دوست عزیز عباس کارگر دانشجوی کارشناسی جغرافیا

نظام آموزش یکی از ارکان پیشرفت بشمارد می رود. پیشرفت در سایه آموزش و انتقال علم و تلاش اتفاق می افتد اگر انسان ها نتوانند علم و اطلاعات خود را به همدیگر و نسل های بعدی انتقال دهند در نتیجه حرکت جامعه به سمت پیشرفته شدن و توسعه یافتن کندمیشود. لذا باید در جهت توانمند سازی نظام آموزشی کشور اقدام گردد.