#عرضه_اولیه #وسپهر گروه مالی سپهر صادرات وابسته به #وبصادر تاریخ ثبت سفارش یکشنبه 30 شهریور تاریخ تخصیص سهام دو مهر قیمت عرضه 1010 تومان NAV سهم 1587 تومان به نسبت با قیمت بالایی عرضه می شود . در صورت شرکت 6 میلیون نفر 900 سهم به هر شخص تخصیص می یابد.(معادل 909000 تومان) 99/6/27

دولت هیچ راهی جز فروش سهام دارا دوم به مردم ندارد .خریداری برای عرضه های بلوکی انان وجود ندارد . پسرفت شاخص بورس با گشایش اخابر تا حدودی جلوی ان گرفته شد

عده ای از اقتصاد دانان می گویند که بورس حباب است و بزودی سقوط می کند ولی خودشان در بورس سرمایه گذاری می کنند و از بورس نان میخورند ولی مردم را برحذر می دارند از بورس