امید کرمی
کارشناسی ارشد مطالعات جهان - مطالعات عراق
دانشگاه تهران
امتیاز : 21.5

سلام برگزاری دروه های مجازی برای اعضای سازمان با موضوعات مختلف استقبال خوبی به همراه خواهد داشت.


8 0
7 روز پیش
0