کارشناسی ارشد
مطالعات جهان - مطالعات عراق
دانشگاه تهران

سلام برگزاری دروه های مجازی برای اعضای سازمان با موضوعات مختلف استقبال خوبی به همراه خواهد داشت.