کارشناسی ارشد
مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی
دانشگاه قم