أعظم نیری آهنگر
کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی
دانشگاه قم
امتیاز : 116.5

حضرت محمد؛ من پنج خصلت کودکان را دوست دارم: زیاد گریه میکنند. بر زمین نشسته و با خاک بازی میکنند. با یکدیگر دعوا میکنند ولی کینه ندارند. برای فردا چیزی ذخیره نمیکنند. میسازند و سپس خراب میکنند.


25 2
3 ماه پیش
21