أعظم نیری آهنگر
کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی
دانشگاه قم
امتیاز : 82.25

حضرت محمد؛ من پنج خصلت کودکان را دوست دارم: زیاد گریه میکنند. با خاک بازی میکنند. با یکدیگر دعوا میکنند ولی کینه ندارند. برای فردا چیزی ذخیره نمیکنند. میسازند و سپس خراب میکنند.


14 2
6 روز پیش
1