کارشناسی ارشد
ادبیات‌ نمایشی‌
دانشگاه تربیت مدرس

بر اساس دفترچه راهنمای آزمون ، برای احراز شغل دبیری رشته زبان و ادبیات فارسی ، دارندگان مدارک سطح ۲و ۳حوزه با دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از نظر تخصص در حوزه زبان و ادبیات فارسی برابر دانسته شده اند تا سند دیگری باشد بر مظلومیت تخصص در رشته زبان و ادبیات فارسی .